7. razvojni dan gozdno lesnega sektorja

Na 7. razvojnem dnevu gozdno lesnega sektorja o nadaljnjem razvoju akterjev gozdno lesen verige z dosledno podpro raziskovalnega, razvojnega dela in krepitvijo lesne industrije

V četrtek, 7. marca 2019, je na Gospodarskem razstavišču v okviru sejma DOM 2019 kot obsejemska dejavnost potekal 7. razvojni dan gozdno lesnega sektorja, ki se je začel s posvetom nadaljeval pa z okroglo mizo z naslovom »Lesarstvo in strategije za nizke emisije ter energetski podnebni načrt RS«. V okviru posveta so bili predstavljeni projekti pametne specializacije v lesarstvu in projekti karakterizacije in uporabe lesa tujerodnih drevesnih vrst, v katerih intenzivno sodeluje oziroma je vodilni partner Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na okrogli mizi pa so razpravljavci skupaj z moderatorjem prof. dr. Miha Humar oblikovali zaključke, o pomenu gozdno lesene verige, za  Strategijo za nizke emisije ter Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt RS. Uresničitev zastavljenih ciljev bo možna le z učinkovitim sodelovanjem lesarskih akterjev.

V okviru posveta so bili predstavljeni izbrani rezultati projektov pametne specializacije TIGR4smart, IQDOM, CEL.Krog in WOOLF.

Projekt TIGR4smart je predstavil David Močnik s podjetja REM d.o.o.: »Projekt TIGR4smart je razvojni program, ki je vključeval 22 tem v okviru zbranih v 6 razvojno raziskovalnih projektov (RRP). Med bolj izpostavljenimi so tehnologije rabe lesa v konstrukcijske namene v gradbeništvu, rabo manj izkoriščenih lesnih vrst ter integracijo elementov informacijske tehnologije lesenih izdelkov, ki jih povezujemo v mrežo IoT (izdelki predstavljajo in presegajo trenutno doseženo stanje tehnike v evropskem in svetovnem merilu). Celoten program naslavlja prednostno področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo v okviru pametne specializacije – S4.«

Projekt IQDOM je predstavil dr. Bruno Dujič s podjetja Intechles in CBD d.o.o.: »Projekt IQ DOM zajema zelo široko področje gradnje in doma skupaj s pametnimi napravami za dom. V projekt je vključenih 10 raziskovalnih organizacij in 16 podjetji. Dr. Dujič se je osredotočil na predstavitev podprojektov Intilegentnbo projektiranje gradbenih konstrukcij in inteligentni nosilni elementi. V sklopu projektov je bila izdelan testna platforma iz stekleno-lesenih elementov ter drugi projekt energetske in potresne sanacije obstoječega objekta s pomočjo lesnih kompozitov in lignoceluloznih izolacij. Celoten program naslavlja prednostno področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo v okviru pametne specializacije – S4.«

Projekt Cel.krog je predstavil dr. Primož Oven z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani: »Projekt Cel.krog je uresničeval prednostno področje S4 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Naslavljal je vsa fokusna področja (1) tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških materialov, (2) tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov ter (3) pridobivanje energije iz alternativnih virov ter je zastavljen v petih, medsebojno povezanih vsebinskih sklopih. Program je prispeval k dolgoročni konkurenčnosti pomembnega dela slovenske kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije ter gradbeništva, inženiringa in energetike.”

Projekt WOOLF – Les in lesni izdelki v življenjski dobi s ciljem razviti lesene konstrukcijske in okenske sisteme je predstavila Barbara Šubic, s podjetja M SORA: »Projekt je bil odobren v drugem razpisu pametne specializacije. V okviru projekta se v lesene konstrukcijske in okenske sisteme integrira nova razvita senzorska tehnologija in pametnim IKT sistemom, ki omogoča spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času, z možnostjo napovedovanja njihove življenjske dobe. Načrtovani izdelki so razviti v modularni evalvacijski platformi

Predstavljena sta bila tudi dva projekta karakterizacije in uporabe lesa tujerodnih drevesnih vrst, projekt APPLAUSE, ki ga je predstavil dr. Maks Marela in projekt Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji, ki ga je predstavil prof. dr. Robert Brus, oba Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Posvet je povezoval dr. Aleš Ugovšek, vodja področja tehnološki razvoj in inovativnost GZS.

Razpravljavci okrogle mize z naslovom Lesarstvo in strategije za nizke emisije ter energetski podnebni načrt RS so bili mag. Tanja Bolte, MOP, mag. Uroš Habjan, MZI, Direktorat za energijo, Gašper Stegnar, udig., IJS, Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo, Igor Milavec, GZS ZLPI, Bruno Dujić, CBD d.o.o. in Friderik Knez, ZAG. Posvet je povezoval prof. dr. Miha Humar z Biotehniške fakultete, ki je skupaj z razpravljavci pripravil naslednje zaključke posveta:

SKLEP1: NEPN naj opredeli aktivnosti v smeri zagotavljanja skrbnega upravljanja z gozdovi, ki naj ob ustrezni mobilizaciji okroglega lesa, tudi iz zasebnih gozdov, zagotovi optimalno količino okroglega  lesa. Čim večji delež Slovenskega lesa naj se predela doma do čim višje stopnje. Cilj NEPN naj bo tudi , da v Sloveniji uporabimo tudi vse lesne ostanke in odslužen les.

SKLEP2: Za uresničenje prejšnjega sklepa je ključna trajnostna gradnja za katero se prav sedaj določajo sistemi in kazalniki. Poleg predstavnikov MOP, ZRMK, ZAG in drugih mora pri tem sodelovati tudi predstavnik predelovalcev lesa.  Le tako bo tudi les ustrezno vključen v nastajajoči okvir jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb na podanem EU okviru z imenom LEVELS. 

SKLEP3: Te cilje lahko dosežemo z dosledno podporo raziskovalnega in razvojnega dela in krepitvijo lesne industrije, ki bo usmerjena v energetsko samooskrbo ter celovito in kaskadno rabo lesa.

SKLEP4: Deležniki na področju lesarstva se moramo dogovoriti, kako bomo učinkovito sodelovali pri realizaciji obeh prejšnjih sklepov. Sodelovanje lahko poteka v okviru obstoječih oblik delovanja, kot so Združenje za lesno in pohištveno industrijo, Lesarski grozd, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Poleg skepov naj omenimo da Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da bo od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov oz. 35 dni) potekalo predhodno posvetovanje in dialog glede osnutka NEPN ter vljudno vabi zainteresirano strokovno in širšo javnost k sodelovanju in pripravi prispevkov glede posameznih razsežnosti energetske unije. Več na spletnih straneh NEPN (dostopno prek)  

 1. razvojni dan gozdno lesnega sektorja v organizaciji Društva lesarjev Slovenije in Združenja lesne in pohištvene industrije GZS ter soorganizatorjev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Lesarskega grozda, SRIP – pametne stavbe in dom z lesno verigo in projekta FORESDA.

Kdaj: 7.3.2019 ob 11.00 uri 

Kje: Gospodarsko razstavišče – Ob sejemske dejavnosti sejem DOM 2019

 v letošnjem letu bodo na posvetu v okviru sejma DOM 2019 na Gospodarskem razstavišču predstavljeni rezultati projektov pametne specializacije (TIGR4smart, IQDOM, CEL.Krog, WOOLF) in aktualni projekti na temo invazivnih lesnih vrst (APPLAUSE in Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji). 

Po predstavitvah bo sledila okrogla miza na temo Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Program posveta:

 • Pozdravni nagovor
  • Peter Wosner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Predstavitve projektov pametne specializacije v lesarstvu
  • David Močnik, REM, TIGR4smart
  • Bruno Dujič, UL FGG, IQdom
  • Primož Oven, UL BF, Cel.krog
  • Barbara Šubic, M SORA, WOOLF
 • Predstavitve projektov karakterizacije in uporabe lesa tujerodnih drevesnih vrst
  • Maks Merela, APPLAUSE
  • Robert Brus, Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji
  • dr. Boštjan Lesar, UL BF, Les in NEPN

Okrogla miza z naslovom Lesarstvo in strategije za nizke emisije ter energetski podnebni načrt RS. Trajanje cca. 1 h.

Razpravljavci: 

 • mag. Tanja Bolte (MOP)
 • mag. Uroš Habjan MZI, Direktorat za energijo
 • Gašper Stegnar, udig. (IJS)
 • Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo
 • Igor Milavec, GZS ZLPI
 • Bruno Dujić, CBD d.o.o.
 • Friderik Knez, ZAG

Vljudno vabljeni.